امام صادق علیه السلام به نقل از امام باقر علیه السلام فرمودند: اگر بگویم اسم اکبر(اسم اعظم) در این دعاست درست است و اگر مردم بدانند چه اجابتی در آن نهفته است سراسیمه به تعلیم آن روی می آورند. من این دعا را بر حاجاتم مقدم می کنم و دعایم به اجابت می رسد. این همان دعای مباهله است که(پس از دستور مباهله) در آیه شریفه) فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ(جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و ایشان را از این دعا آگاه ساخت. به ایشان فرمود تو و جانشینت(امام علی علیه السلام) و دو نوه ات و دخترت بیرون روید و با این دعا با آن گروه مباهله کنید. امام صادق علیه السلام می فرمایند:گنج های دانشی که نزد خداوند است بهتر و باقی تر(از هر چیز) است، پس با این دعا از خداوند طلب شفاعت کنید و از کسانی که اهلیتش را ندارند _همچون سفیهان و منافقان_ کتمان نمایید. دعا این است:

خدایا از تو درخواست مى ‏کنم بحق نورانیترین مراتب انوارت در صورتى که تمام مراتب آن نورانى است خدایا پس درخواست میکنم بحق تمام مراتب نورانیتت
خدایا از تو درخواست میکنم بحق عالیترین مراتب جلالت در صورتى که تمام مراتب جلالت عالى است خدایا پس از تو درخواست مى‏ کنم بحق تمام مراتب جلالت
خدایا از تو درخواست مى ‏کنم بحق نیکوترین مراتب جمالت در صورتى که تمام مراتب جمالت نیکو است خدایا پس درخواست مى‏ کنم بحق تمام مراتب جمالت
f="#TextH371294I1867" data-Id="1867" h-Id="371294">اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏
خدایا تو را میخوانم آنچنان که دستورم دادى پس دعایم اجابت فرماى همچنانکه وعده ‏ام فرمودى
خدایا از تو درخواست مى ‏کنم بحق بزرگترین مراتب عظمتت در صورتى که تمام مراتب عظمتت بزرگ است خدایا پس درخواست میکنم بحق تمام مراتب عظمتت
" class="hadith-link" title="حدیث مشابه در پایگاه نورحدیث" href="#TextH480216I2414" data-Id="2414" h-Id="480216">اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِأَنْوَرِهِ وَ کُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِکَ کُلِّهِ‏
خدایا از تو درخواست میکنم بحق روشنترین مراتب نورت در صورتیکه تمام مراتب نورت روشن است خدایا پس از تو درخواست مى‏ کنم بحق تمام مراتب نورت
216I2717" class="hadith-link" title="حدیث مشابه در پایگاه نورحدیث" href="#TextH480216I2717" data-Id="2717" h-Id="480216">اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بِأَوْسَعِهَا وَ کُلُّ رَحْمَتِکَ وَاسِعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّهَا" class="hadith-link" title="حدیث مشابه در پایگاه نورحدیث" href="#IconH480216I2717" data-Id="2717" h-Id="480216">
خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به وسیعترین مراتب رحمتت‏ در صورتى که تمام مراتب رحمتت وسیع است خدایا پس از تو درخواست مى ‏کنم به حق تمام مراتب رحمتت
خدایا از تو خواهانم و تو را مى ‏خوانم چنانکه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى همچنانکه به من وعده فرمودى
خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق عالیترین کمالت در صورتى که جمیع مراتب کمالت کامل است خدایا پس از تو درخواست مى ‏کنم به حق تمام مراتب کمالت
"hadith-link" title="حدیث مشابه در پایگاه نورحدیث" href="#TextH480216I3563" data-Id="3563" h-Id="480216">اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَلِمَاتِکَ بِأَتَمِّهَا وَ کُلُّ کَلِمَاتِکَ تَامَّةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَلِمَاتِکَ کُلِّهَا
خدایا از تو درخواست مى‏ کنم به حق کاملترین کلماتت در صورتى که جمیع کلماتت کامل است خدایا پس از تو درخواست مى ‏کنم به حق تمام کلماتت
216I3868" class="hadith-link" title="حدیث مشابه در پایگاه نورحدیث" href="#TextH480216I3868" data-Id="3868" h-Id="480216">اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ أَسْمَائِکَ بِأَکْبَرِهَا وَ کُلُّ أَسْمَائِکَ کَبِیرَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَسْمَائِکَ کُلِّهَا868" class="hadith-link" title="حدیث مشابه در پایگاه نورحدیث" href="#IconH480216I3868" data-Id="3868" h-Id="480216">
<d< a="">iv>خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق نامهایت که بزرگند در صورتى که تمام نامهایت بزرگ است خدایا پس درخواست مى‏ کنم به حق تمام نامهایت <div>>اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏
خدایا از تو خواهانم و تو را مى ‏خوانم همچنانکه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده دادى
خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق عالیترین مراتب عزتت در صورتى که تمام مراتب آن عالى است خدایا پس درخواست مى ‏کنم بحق تمام مراتب عزتت
ر پایگاه نورحدیث" href="#TextH480216I4679" data-Id="4679" h-Id="480216">اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَشِیَّتِکَ بِأَمْضَاهَا وَ کُلُّ مَشِیَّتِکَ مَاضِیَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَشِیَّتِکَ کُلِّهَا
خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق نافذترین مراتب مشیتت در صورتى که تمام مراتب آن نافذ است خدایا پس درخواست مى ‏کنم به تمام مراتب مشیتت
خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق آن قدرت کاملت که بر همه اشیاء احاطه دارد در صورتى که تمام مراتب قدرتت احاطه به اشیاء دارد خدایا پس درخواست مى ‏کنم به حق تمام مراتب قدرتت
خدایا من تو را مى‏ خوانم چنانکه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده ‏ام دادى
خدایا از تو درخواست مى‏ کنم به حق نافذترین مراتب علمت در صورتى که تمام مراتب علمت نافذ است خدایا پس از تو درخواست مى‏ کنم به حق تمام مراتب علمت
خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق پسندیده‏ ترین سخنهایت در صورتى که تمام سخنهایت پسندیده است‏خدایا پس از تو درخواست مى ‏کنم به حق تمام سخنهایت
خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق محبوبترین حاجتى که برآورده ‏اى در صورتى که تمام حاجتها که برآورده‏ اى محبوب است خدایا پس درخواست مى ‏کنم به حق تمام حاجاتى که برآورده ‏اى
خدایا تو را مى‏ خوانم چنانکه دستورم فرمودى پس مرا اجابت کن چنانکه وعده‏ ام فرمودى
خدایا از تو درخواست مى‏ کنم به شریفترین مراتب شرافتت در صورتى که تمام مراتب آن شریف است خدایا پس درخواست مى ‏کنم به تمام مراتب شرافتت
خدایا از تو درخواست مى‏ کنم به حق ابدیترین مقامات پادشاهیت در صورتى که تمام مقامات آن ابدى است خدایا پس درخواست مى ‏کنم به حق تمام مقامات پادشاهیت
خدایا درخواست مى‏ کنم به حق نیکوترین مراتب ملکت در صورتى که تمام مراتب آن نیکو است خدایا پس درخواست مى ‏کنم به تمام مراتب ملکت
خدایا من تو را مى‏ خوانم چنانکه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده ‏ام فرمودى
خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق عالیترین مراتب بلندت در صورتى که تمام مراتب آن عالى است خدایا پس درخواست مى‏ کنم به حق تمام مقامات بلندت
خدایا از تو درخواست میکنم به حق گرامیترین و عجیبترین آیاتت در صورتى که تمام آیاتت عجیب و شگفت است خدایا پس درخواست مى‏ کنم به حق تمام آیاتت
خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق قدیمترین احسانهایت در صورتى که تمام احسانهایت قدیم است خدایا پس درخواست مى ‏کنم به حق تمام احسانهایت
بار خدایا من تو را مى‏خوانم چنانکه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده ‏ام دادى
خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق هر چه که در آن شئون و جبروتت جمع است خدایا پس درخواست مى ‏کنم به حق هر شأنى و هر جبروتى
خدایا از تو درخواست مى‏ کنم به حق آن چیزى که اگر تو را به آن چیز بخوانم اجابت مى ‏کنى‏ اى خدا
اى خدایى که نیست خدایى جز تو از تو درخواست مى ‏کنم به نور لا اله الا انت
اى خدایى که معبودى جز تو نیست از تو درخواست مى ‏کنم به جلال لا اله الا انت
اى خدایى که معبودى جز تو نیست از تو درخواست مى‏ کنم به حق لا اله الا انت
خدایا من تو را مى ‏خوانم چنانکه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده ‏ام فرمودى
اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ بِأَعَمِّهِ وَ کُلُّ رِزْقِکَ عَامٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرِزْقِکَ کُلِّهِ‏
خدایا من از تو درخواست مى‏ کنم به حق عامترین مراتب رزقت در صورتى که تمام مراتب رزقت عام است خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به تمام مراتب رزقت
خدایا از تو درخواست مى‏ کنم به حق گواراترین عطایت در صورتى که تمام مراتب عطایت گوار است خدایا پس درخواست مى ‏کنم بتمام مراتب عطایت
خدایا از تو درخواست مى ‏کنم بحق عاجلترین مراتب خیرت در صورتى که تمام مراتب خیرت عاجل است خدایا از تو درخواست مى‏ کنم به حق تمام مراتب خیرت
خدایا از تو درخواست مى‏ کنم به حق فاضلترین مراتب فضلت در صورتى که تمام مراتب بخشایشت زیاد است خدایا پس درخواست مى ‏کنم به حق تمام مراتب فضلت
خدایا من تو را مى ‏خوانم چنانکه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده ‏ام دادى
خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا بر گرویدن به تو و تصدیق نمودن پیغمبرت که بر او و آلش درود باد برانگیز
و نیز مرا بر دوستى و ولایت (امیر المؤمنین) على بن ابى طالب و بیزارى از دشمنانش
و پیروى از امامان از آل محمد که بر آنان درود باد برانگیزان پس بدرستى که من بدان راضیم اى پروردگار
بار خدایا عطا کن محمد (ص) را (منبر) وسیله و شرف و فضیلت و مقام بزرگ
بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و به آنچه روزیم دادى مرا قانع فرماى و هر چه به من دادى برایم مبارک ساز
وَ احْفَظْنِی فِی غَیْبَتِی وَ کُلِّ غَائِبٍ هُوَ لِی‏
و مرا در غیبت خود و هر غایبى که دارم (از هر گونه بدى در پناهت) حفظ کن
بار خدایا درود فرست بر محمد (ص) و آل محمد و مرا بر ایمان به تو و تصدیق رسول (گرامیت) برانگیزان
بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد (ع)
و از تو درخواست مى ‏کنم بهترین خوبیهاى رضوان و بهشت تو را و به تو پناه مى ‏برم از بدترین بد خشمت و دوزخ
بار خدایا درود فرست بر محمد (ص) و آل محمد
و مرا از هر مصیبت و بلیت و از هر زجر و عقوبت
و از هر گونه فتنه و از هر بلاء و شر و از هر گونه گزند و ناخوشى
و از هر گونه مصیبت و پیش آمد بد و آفتى که نازل گردیده یا نازل گردد از آسمان بسوى زمین در پناه لطفت محفوظ بدار در این ساعت
و در این شب و در این روز و در این ماه و در این سال
بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا بهره‏ مند گردان از هر شادى و از هر خرمى و از هر پایدارى و استقامت
و از هر فرج و از هر عافیت و تندرستى و سلامتى و از هر کرامت
و از هر رزق و روزى وسیع حلال پاکیزه و از هر نعمت و از هر وسعت که نازل شده یا نازل شود ازآسمان به زمین
در این ساعت و در این شب و در این روز و در این ماه و در این سال
بار خدایا اگر گناهانم چهره ‏ام را نزد تو فرسودند و میان من و تو حایل شدند و حال مرا در حضرتت دگرگون کرده ‏اند
پس من از تو درخواست دارم به نور پاکت که خاموش نگردد و به آبروى حضرت محمد مصطفى (ص) حبیب تو
و به آبروى ولیت على مرتضى و به حق اولیائت که برگزیدى آنان را که درود فرستى بر محمد و آل محمد
و آنچه از گناهان در گذشته دارم بیامرزى و در آینده عمرم از گناهان (در پناه لطفت) نگهم دارى
و به تو پناه مى ‏برم بار خدایا که به چیزى از نافرمانى و معصیت تو بازگشت نمایم هرگز تا زنده‏ ام دارى
تا جانم بگیرى و من مطیع تو و تو از من راضى و خوشنود باشى و عملم را ختم به خیر و عاقبت به خیر فرمایى و ثواب آن را بهشت برایم مقرر فرمایى
و اینکه آنچه تو اهل آنى با من بجاى آرى اى اهل تقوى و اى اهل آمرزش درود فرست بر محمد و آل محمد
و بر من ترحم فرما به رحمت تو امید دارم اى مهربانترین مهربانان عالم.

اکنون حاجات خود را از خداوند بخواهید تا برآورده گردد، ان شاء الله.