ماهی های شگفت انگیز

 

 رضا کوچولو به همراه پدرش به مغازه ماهی فروشی رفته بود.

تصمیم گرفت برود و با ماهی ها صحبت کنه!

ماهی های شگفت انگیز

 

اول رفت پیش شمشیر ماهی و بهش گفت:آهای ماهی جان، چرا به دهانت شمشیر گرفتی؟ آن را کجا می بری؟