بعضی هرچه می شنوند و یا می بینند به آن می خندند بدون اینکه موردی برای خنده ببینند، البته خنده های بی مورد از مجانین تکلیفی ندارد، چون عقل از شرایط عامه تکلیف محسوب می شود. ولی چنین عملی از کسانی که بظاهر عاقلند مذموم است و به شدّت مورد نکوهش قرار گرفته است، سرچشمه چنین حرکاتی، جهالت و نادانی است.

قال العسکری علیه السلام:

«مِنَ الْجَهْلِ الضِّحْک مِنْ غَیرِ عَجَبٍ»[1]

از نمونه های نادانی، خنده بیجا است.

چنین اشخاصی که در واقع عقلاء مجنون نما و یا مجانین عاقل نما هستند هیچ بهانه ای برای عمل قبیح خود ندارند.

قال الکاظم علیه السلام:

«انَّ اللَّهَ عزَّ وَ جَلَّ یبَغِّضُ الضَّحَّاک مِنْ غَیرِ عَجَبٍ»[2]

خدای متعال از کسی که بدون جهت و بی آنکه چیزی تعجب انگیز ببیند، بسیار می خندد، خشمگین است.

پی نوشت ها

[1] بحار الانوار- جلد 76- صفحه 59.

[2] بحار الانوار- جلد 78- صفحه 304