خادم الرضا ( علیه السّلام )کوثر مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت

روزشمار غدیر

بایگانی

رادکانا

.

موضوعات

دریافت کد وضعيت آب و هوا

لذت عفو و بخشش در اوج قدرت

کسب محبوبیت در پیشگاه پروردگار فقط از راه عبادت و بندگی و اصلاح رابطه بنده و خدا نیست، بلکه از طریق اصلاح رابطه بنده با هم نوعان به ویژه برادران ایمانی نیز میسّر است. برای بخشش گناه دیگران نباید منتظر درخواست عفو او بود. آنچه مهم است، تقویت روابط حسنه و ایجاد صمیمیت بیشتر بین برادران ایمانی است. ازاین رو آن گاه که از سوی خطاکار درخواست بخششی صورت نگرفته است، بخشش ارزشمندتر است؛ زیرا در ایجاد محبّت و صمیمیت تأثیرگذارتر است و بر بزرگواری بخشنده، بیشتر دلالت دارد.

ذکر خدا چیست و چگونه است؟

              

ذکر خدا چیست و چگونه است؟
هنگامی که نام خدا برده می شود یک دنیا عظمت، قدرت، علم و حکمت در قلب انسان متجلّی می شود، چرا که او دارای اسماءِ حسنی و صفات علیا و صاحب تمام کمالات و منزّه از هرگونه عیب و نقص است. توجّه مداوم به چنین حقیقتی که دارای چنان اوصافی است، روح انسان را به نیکی ها و پاکی ها سوق می دهد و از بدی ها و زشتی ها دور می دارد. توجّه به چنین معبود بزرگی موجب احساس حضور دائم در پیشگاه اوست و با این احساس، انسان از گناه و آلودگی فاصله می گیرد.

رمز دستیابی لقمان به حکمت

رمز دستیابی لقمان به حکمت
لقمان، به دلیل حَسَب و دارایی و خانواده و تنومندی و زیبایی، از حکمتْ برخوردار نشد؛ بلکه مردی توانمند در کار خداوند و پارسا به خاطر خدا بود. لقمان، پیامبر نبود؛ بلکه بنده ای اندیشمند بود، یقینی نیکو داشت، خدا را دوست می داشت و خداوند هم او را دوست داشت و با اعطای حکمت به او، بر وی منّت گذاشت.

ارسال کمک برای شیعیان از زندان و حضور شبانه

                   

ارسال کمک برای شیعیان از زندان و حضور شبانه

یکی از اصحاب و راویان حدیث که به نام ابویعقوب، اسحاق - فرزند ابان - معروف بود، حکایت کند:

در آن دورانی که حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکری علیه السلام در زندان معتمد عبّاسی به سر می برد، به بعضی از دوستان و یاران باوفایش سفارش می فرمود تا مقدار معینی طعام برای افراد بی بضاعت از خانواده های مؤمن ببرند.

و در ضمن تصریح می نمود: متوجّه باشید، هنگامی که وسائل خوراکی را درب منزل فلانی و فلانی برسانید، من نیز در کنار شما همان جا حاضر خواهم بود.

پنج کار خارق العاده و بی نظیر

                   

پنج کار خارق العاده و بی نظیر

عبداللّه بن محمّد، یکی از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام حکایت کند:

روزی آن حضرت را دیدم که در بیابانی ایستاده است و با گرگی صحبت می کند و حرف می زند.

بسیار تعجّب کردم و اظهار داشتم: یاابن رسول اللّه! برادرم در طبرستان است و از حال او اطّلاعی ندارم، از این گرک سؤالی فرما که احوال برادرم چگونه است؟

زبان به شکایت نگشودن

زبان به شکایت نگشودن

هرکس دیگری، هر شخصیت تاریخی در شرایطی قرار بگیرد که حسین بن علی علیه السلام در شب عاشورا قرار گرفت، یعنی در شرایطی که تمام راههای قوّت و غلبه ظاهری بر دشمن بر او بسته باشد و قطعاً بداند که خود و اصحابش به دست دشمن کشته می شوند، در چنین شرایطی زبان به شکایت باز می کند و این را تاریخ گواهی می دهد. جملاتی می گویند نظیر «تف بر این روزگار»، «افسوس که طبیعت با من مساعدت نکرد». می گویند وقتی ناپلئون در مسکو دچار آن حادثه شد، گفت: افسوس که طبیعت چند ساعت با من مخالفت کرد. دیگری دستش را بهم می زند و می گوید:

روی تو ای روزگار سیاه باد که ما را به این شکل درآوردی.

پیامدهای سوءظن

پیامدهای سوءظن
بدبینی یکی از بیماری های خطرناک روحی و سرچشمه بسیاری از ناکامی ها و نا امیدی ها، رنج ها و محنت هاست. بدبینی، آثار و پیامدهای نامطلوبی دارد. در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:

سخاوت و خوش اخلاقی

سخاوت و خوش اخلاقی
آدمی که هم سخی است و هم خوش اخلاق است تحت کنف حمایت خداست. تعبیر روان یعنی در آغوش خداست در بغل خداست تحت کنف و حمایت اوست. سخاوت با کفر مقابله می کند.

نبوغ و استعداد حضرت زینب (س )

نبوغ و استعداد حضرت زینب (س )

در تاریخ آمده که روزی امیرمؤ منان (ع ) در میان دو فرزند خردسالش عباس و زینب نشسته بود که رو به عباس نموده فرمود: ((قل واحد)) بگو یک.

عباس آن را گفت.

سپس فرمود: ((قل اثنان )) بگو دو.

عباس در پاسخ گفت: ((استحیی ان اقول باللسان الذی قلت واحد، اثنان ))؛ شرم دارم با زبانی که یکی گفته ام، دو بگویم.

آن گاه امیرمؤ منان (ع ) چشمان عباس (ع ) را بوسه زد؛ چرا که کلام این فرزند خردسال اشاره به وحدانیت خدای تعالی و توحید او می کرد.

سپس رو به زینب (س ) کرد، ولی زینب منتظر سؤ ال پدر نمانده، خود سؤ الی مطرح کرد و گفت: پدر! ما را دوست داری؟

ارﺑﻌﯿﻦ ﻣﻨﺴﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﻮاره ای ﺗﻤﺪﻧﯽ: ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ

ارﺑﻌﯿﻦ ﻣﻨﺴﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﻮاره ای ﺗﻤﺪﻧﯽ: ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﻣﻨﺎﺳﮏ در ﮔﻔﺘﻤﺎن دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻃﺎﻋﺖ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺗﻼش دارد در ﺟﻠﻮهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﻏﺮب، از ﺟﻤﻠﻪ دورﮐﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺎﺳﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻼش دارﻧﺪ در روﯾﮑﺮدی ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ دﯾﻦ را در ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و ﺑﺮای آن ﻧﻘﺸﯽ ﺣﺪاﻗﻠﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ارزشﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﻼم از دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن، ﮔﻮﯾﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻏﺮﺑﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻘﺸﯽ ﺟﺪی در اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﻧﻘﺸﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮی در اﻧﺘﻘﺎل ارزشﻫﺎ و اﯾﺠﺎد وﺣﺪت در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دارﻧﺪ. ﻣﻨﺎﺳﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﭼﻮن ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻗﻮﻣﯽ، ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺳﮏ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ دﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺴﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای را ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﻮام، ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ، زﺑﺎنﻫﺎ و ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ. ارﺑﻌﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﻤﺪن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﻋﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻣﻨﺴﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺑﻌﯿﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﻠﻖ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﻟﮕﻮی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺎون ﻣﺤﻮر، ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺗﻤﺪﻧﯽ، ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ، اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺠﺎﺑﯽ، ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ.
ذکر روزهای هفته
<
روزشمار محرم عاشورا