بـرخـی در روابـط اجتماعی، ادب و احترام را رعایت نمی کنند، که هم اکنون در بسیاری از کشورهای غربی و شرقی مردم در روابط اجتماعی خود بدون (سلام کردن ) از کنار هم ردّ می شوند.

در مـقـابـل، بعضی دیگر در سلام کردن دچار افراط شده و به مرز چاپلوسی نزدیک می گردند.

امـام عـلی عـلیـه السـّلام بـه ایـن نـکـتـه تـوجـّه دارد کـه اعتدال حتّی در سلام کردن نیز باید حفظ گردد که فرمود:

سلام دارای چهار صیغه است:

سَلامٌ عَلَیک

سَلامٌ عَلَیکم

السَلامٌ عَلَیک

السَلامٌ عَلَیکم

اگـر سلام کننده عبارت (وَ رَحمَةُ اللّه ) را بر سلامش افزود، تو نیز متقابلا بیفزای، و اگـر کـلمه (وَ بَرَکاتُهُ) را نیز اضافه کنی، در زمره کسانی خواهی شد که تحیت دیگران را به نحو احسن پاسخ می دهند.

خداوند متعال می فرماید:

وَ إِذا حُییتُم فَحَیوا بِاءَحسَنِ مِنها اَو رُدُّها اِنَّ اللّهَ عَلَی کلِّ شَی ءٍ حَسِیبا[1]

(چـون مـورد تـحیت و اکرام قرار گرفتید، شما نیز متقابلا آن را به وجه نیکوتر و یا دسـت کـم بـه هـمان گونه پاسخ گوئید، که خداوند بدون تردید همه چیز را به حساب می آورد).

اگر سلام کننده، عبارت؛

وَ رَحمَةُ اللّهِ وَ بَرَکاتُهُ

را بـر سـلام خـویـش افـزود بـهـتر آن است که به همان نحو پاسخ گفته و چیزی بر آن اضافه نکنند.

حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنین علیه السّلام بر جماعتی می گذشت و بر آنها سلام کرد، آنان در پاسخ خویش عبارت؛

(وَ مَغفِرَتُهُ وَ رِضوَانُهُ) را افزودند.

حضرت فرمود:

از حدّ سلام ملائکه به پدر ما ابراهیم علیه السّلام تجاوز نکنید.

و نیز فرمود:

صـیغه سلام را 10 حَسَنه و ثواب است و افزودن کلمه (وَ رَحمَةُ اللّهِ) را 20 حَسَنه و کلمه (وَ بَرَکاتُهُ) را 30 حَسَنه است. [2]

پی نوشت ها

 

[1] سوره نساء آیه 86

[2] حلیة المتّقین باب یازدهم فصل دوّم