چند اندرز:

هـر کـه طـالب عـبـادت اسـت خـود را برای آن پاکیزه می سازد. هرگاه مستحبات مانع انجام واجـبات شوند آن را رها کنید. هر که از دوری راه یاد کند توشه آماده می سازد. میان شما و قبول اندرز حجاب منش و خود بزرگ بینی فاصله است.[1]

آخرین اندرزها:

جنادة بن ابی امیه به عیادت امام رفت و پس از گفتگویی چند، از امام پند و اندرز خواست، امام پندایی به او داد، از جمله فرمود:

استعد لسفرک، و حصل زادک قبل حلول اءجلک. ..

((آماده سفر آخرت باش، و پیش از فرا رسیدن مرگ توشه بردار. غم روز نیامده را بر روزی کـه در آن هـسـتـی تحمیل مکن، و بدان که هیچ گاه مالی را بیش از مصرف خود گرد نـمـی آوری جـز آنـکـه بـرای دیـگـران مـی انـدوزی. بـدان کـه در حلال دنیا حساب است و در حرام آن عقاب و در شبهات آن عتاب. .. چنان برای دنیا بکوش که گویی همیشه زنده خواهی ماند، و چندان برای آخرت بکوش که گویی فردا خواهی مرد...

اگـر نـیاز پیدا کردی که با دیگران معاشرت کنی با کسی معاشرت کن که تو را آبرو دهد، به هنگام خدمت حق تو را پاس دارد، اگر از او حاجت خواستی یاریت دهد، و سخن (راست و درست ) تو را تصدیق کند...))[2]

پی نوشت ها

 

[1] تحف العقول / 236.

[2] بـحـارالانـوار 44 / 138 ـ 140، سـخـنـان دیـگـرى از آن حـضـرت در مـسـائل گـونـاگـون انسانى وجود دارد که این دفتر را گنجایش آنها نیست . هر که خواهان است به کتب مزبور مراجعه نماید.