امام(ع) اولین خلیفه ای است که در بازار نگهبان گماشت، او خود در بازار می گشت و مردم را به تقوای خدای متعال سفارش می کرد و آن ها را از گناه باز می داشت و به درستی در معاملاتشان دستور می داد، به آن ها می گفت:

"نیکی کنید و کالایتان را به مسلمانان ارزان بفروشید که این بزرگ ترین برکت است".